Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố (TP) Bắc Giang. Theo đó, diện tích phân bổ các loại đất trong năm 2022 của TP. Bắc Giang bao gồm: Đất nông nghiệp 1.406,67 ha, đất phi nông nghiệp 5.217,84 ha, đất đô thị 2.173,54 ha, đất dân cư nông thôn 4.481,98 ha, đất chưa sử dụng 31 ha;…

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của TP. Bắc Giang đối với đất nông nghiệp là 1.522,41 ha; đất phi nông nghiệp 56,27 ha.

Về kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của TP. Bắc Giang bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp lag 1.574,21 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 19,99 ha….

UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Bắc Giang có trách nhiệm công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP. Bắc Giang. Tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với việc chuyển mục đích nông nghiệp sang phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà không phải là chuyển đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở hoặc phục vụ mục đích tái định cư hoặc thực hiện dự án đầu tư thì UBND thành phố phải báo cáo, xin ý kiến cụ thể Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (bao gồm thuyết minh báo cáo, bản đồ, hồ sơ thẩm định); thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND TP. Bắc Giang trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Quyết định có hiệu lực và thay thế các Quyết định phê duyệt, phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trước đây.

Theo PV/Vnmedia

Link nguồn: https://vnmedia.vn/kinh-te/202205/phe-duyet-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2022-cua-thanh-pho-bac-giang-bea33db/